Thursday, September 18, 2014

ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾನವಂ ಮುಕುಟಮಣಿ (668)

ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾನವಂ ಮುಕುಟಮಣಿ |
ಜ್ಞಾನದಿಂ ಮಾನ ತರತಮ ನಯವಿನಯದಿಂ ||
ಮಾನವತ್ವದ ಬೆಲೆಯೆ ಲೋಕಕೆಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಯು |
ಮಾನವತೆಯನು ಗಣಿಸು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೬೮)

ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ ಕಿರೀಟ(ಮುಕುಟ)ಪ್ರಾಯನಾಗಿರುವನು. ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಾಯ, ನಾಜೂಕು ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಗಳಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

With wisdom, honour, discriminative faculty and cultured virtues,
Man is the crown jewel of the living beings in the world
The value and worth of its human beings is the value and worth of the world,
Hold high therefore the valuable human values - Marula Muniya (668)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment