Monday, November 3, 2014

ಯುಗದಿಂದ ಯುಗಕೆ ಸಾಗಿದರು ಮುಗಿಯದು ಬಾಳು (689)

ಯುಗದಿಂದ ಯುಗಕೆ ಸಾಗಿದರು ಮುಗಿಯದು ಬಾಳು |
ಜಗದ ಕುಣಿವೊಂದು ಚಣ ಮನುಜ ಜೀವನದಿ ||
ನೆಗೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆರಗು ಭೂಮಂಡಲಕೆ |
ಬಗೆ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ದೊರೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೮೯)

(ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ+ಎರಗು)

ಒಂದು ಯುಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಸಹ, ಬದುಕು ಕೊನೆಗಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕುಣಿತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ(ಚಣ)ವಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹಾರು ಅಥವಾ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬೀಳು(ಎರಗು). ನಿನಗೆ ನೀನೇ ರಾಜನೆಂದು ತಿಳಿ (ಬಗೆ).
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Life would not end even though it flows from age to age,
Life in this world is just a moment in the eternal life of the soul of man,
Leap up to the sun or jump upon the earth
But know that you are your own monarch – Marula Muniya (689)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment