Friday, November 7, 2014

ಜೀವ ತಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವಾಂಶವಾಗಿರಲು (691)

ಜೀವ ತಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವಾಂಶವಾಗಿರಲು |
ಆವುದೋ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯವನರಸಲೇಕೆ? ||
ಜೀವಪೋಷಣೆಗಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರುಂ |
ಜೀವಿತವೆ ಪರತತ್ತ್ವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೯೧)

(ದೈವಾಂಶ+ಆಗಿರಲು)(ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯವಂ+ಅರಸಲ್+ಏಕೆ)

ಜೀವವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈವದ ಭಾಗವಾಗಿರಲು, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ? ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿರುವುದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾನೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತತ್ತ್ವ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

When the Soul itself if God’s own visible part personified
Why should you seek the support of shastras?
Are not all Gods worshipped for the sustenance of the soul?
Life itself is Divinity personified – Marula Muniya (691)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment