Friday, November 21, 2014

ಆವುದೆಲ್ಲರೊಳಮಾನ್ ನಾನು ನಾನೆನುತಿಹುದೊ (699)

ಆವುದೆಲ್ಲರೊಳಮಾನ್ ನಾನು ನಾನೆನುತಿಹುದೊ |
ಆವುದಾದಿಯೊ ಜಗದ್ವಸ್ತುಗಣನೆಯಲಿ ||
ಆವುದಿರದೊಡೆ ದೆವರೆನುವ ಪೆಸರಿರದೊ ಆ |
ಜೀವಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎನ್ನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೯೯)

(ಆವುದು+ಎಲ್ಲರೊಳಂ+ಆನ್)(ಆವುದು+ಆದಿಯೊ)(ಆವುದು+ಇರದೊಡೆ)(ದೆವರೆ+ಎನುವ)(ಪೆಸರ್+ಇರದೊ)

ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾನು, ನಾನು ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಿರುವುದೋ, ಯಾವುದು ಈ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇವರೆನ್ನುವ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

That which exists in every one declares I, I and I
That which always occupies the first place among the things of the world,
That, without which the name of God won’t be heard in the world,
Offer obeisance to that Soul – Marula Muniya (699)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment