Friday, May 10, 2013

ಕಹಿಕಷಾಯವದೆಂದು, ಕಾರಚೂರ್ಣಮದೆಂದು (420)

ಕಹಿಕಷಾಯವದೆಂದು, ಕಾರಚೂರ್ಣಮದೆಂದು |
ಸಿಹಿಯ ಲೇಹ್ಯಮದೆಂದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಹುದೋ ||
ವಿಹಿತ ಗೈವನು ವೈದ್ಯ ನೀನಲ್ಲ, ರೋಗಿ ನೀಂ |
ಗ್ರಹಿಸು ವಿಧಿಯೌಷಧವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೨೦)

(ಕಹಿಕಷಾಯ+ಅದು+ಎಂದು)(ಕಾರಚೂರ್ಣಂ+ಅದು+ಎಂದು)(ಲೇಹ್ಯಂ+ಅದು+ಎಂದು)(ಹಿತ+ಅಹುದೋ)(ನೀನ್+ಅಲ್ಲ)(ವಿಧಿಯ+ಔಷಧವ)

ಕಹಿಯಾಗಿರುವ ಕಷಾಯ, ಖಾರವಾಗಿರುವ ಚೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವ ಲೇಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೊಡುವವನು ವೈದ್ಯನೇ ಹೊರತು ನೀನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯಾದ ನೀನು ವಿಧಿಯು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಔಷಧವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Bitter decoction, hot tasting powder, sweet linctus
Whatever is appropriate in your case
The physician decides and not you, a patient
Likewise accept the medicine prescribed by Fate – Marula Muniya (420)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment