Friday, May 17, 2013

ಸಿಹಿಯಾಗಿ ನಾಲಗೆಗೆ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಗಳಿಗೆ (425)

ಸಿಹಿಯಾಗಿ ನಾಲಗೆಗೆ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಗಳಿಗೆ |
ಕಹಿಯಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಮೆಣಸಾತ್ಮಕಾಗಿ ||
ಬಹುವಿಧದ ಸವಿನೋಡು ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷಫಲ |
ಸಹಿಸದನು ವಹಿಸದನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೨೫)

(ಮೆಣಸು+ಆತ್ಮಕೆ+ಆಗಿ)(ಸಹಿಸು+ಅದನು)(ವಹಿಸು+ಅದನು)

ನಮ್ಮ ನಾಲಗೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ, ಗಂಟಲುಗಳಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಂತೆ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತಾ, ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ತರುವಿನ ಫಲ ವಿಧವಿಧವಾದ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀನು ಈ ರುಚಿಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Sweet to the tongue, sour to the teeth
Bitter to the throat and hot chilly to the soul
Many are the tastes of the fruits of the family tree
Accept and endure it – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment