Monday, April 22, 2013

ಭಾನು ನಿಯತಾವರ್ತನೆಯಿನನಂತತೆ ಕಾಲ (407)


ಭಾನು ನಿಯತಾವರ್ತನೆಯಿನನಂತತೆ ಕಾಲ |
ಮಾನವಾಗಿಸಿ ಕಾಲಯೋನಿಯಿನನಂತಂ ||
ಪ್ರಾಣಿರೂಪದಿ ಜನಿಪವೊಲು ತೋರಿಪ ನಿಸರ್ಗ - |
ದಾನಂತ್ಯ ಲೀಲೆಯೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೦೭)

(ನಿಯತ+ಆವರ್ತನೆಯಿನ್+ಅನಂತತೆ)(ಕಾಲಯೋನಿಯಿಂ+ಅನಂತಂ)(ನಿಸರ್ಗದ+ಆನಂತ್ಯ)

ಸೂರ್ಯನ (ಭಾನು) ನಿಯಮಕ್ಕೆ (ನಿಯತ) ಒಳಪಟ್ಟ ಸುತ್ತುವಿಕೆ(ಆವರ್ತನೆ)ಯಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಅನಂತಕ್ಕೆ ಅಳತೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಕಾಲಗರ್ಭ(ಕಾಲಯೋನಿ)ದಿಂದ, ಜೀವಿಗಳ ಜನನವಾಗುವಂತೆ ತೋರಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಆಟ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Every day sun rises regularly making
The infinite time measurable and from the womb of time
The infinite takes birth as living beings.
This is all the endless play of Nature - Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment