Monday, April 1, 2013

ಮರಣವೇ ಮುಗಿವಲ್ಲ, ಜನನವೇ ಮೊದಲಲ್ಲ (397)

ಮರಣವೇ ಮುಗಿವಲ್ಲ, ಜನನವೇ ಮೊದಲಲ್ಲ |
ತೆರೆಯ ಬೀಳೇಳುಗಳು ಕಾಲನದಿಯೊಳವು ||
ಪರಿಪರಿಯ ರೂಪು ತಳೆಯುವುದೊಂದೆ ವಾರಿಕಣ |
ಪರಿದಾಟವದರಾಟ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೯೭)

(ಮುಗಿವು+ಅಲ್ಲ)(ಮೊದಲ್+ಅಲ್ಲ)(ಬೀಳ್+ಏಳುಗಳು)(ಕಾಲನದಿಯೊಳ್+ಅವು)(ತಳೆಯುವುದು+ಒಂದೆ)(ಪರಿದಾಟ+ಅದರಾಟ)

ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತು ಹೋಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಹುಟ್ಟುವುದು ಅವನ ಮೊದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಕಾಲವೆಂಬ ನದಿಯೊಳಗೆ ಅಲೆಗಳು ಎದ್ದು ಬೀಳುವಂತೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ನೀರಿನ (ವಾರಿ) ಕಣವು ವಿಧವಿಧವಾದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರ ಆಟ, ಒಂದು ಒದ್ದಾಟ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Death is not the very end and birth is not the first beginning
They are just the rise and fall of the waves in the river of time
The same drop of water can assume many different forms
Running from pillar to post s all its play – Marula Muniya (397)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment