Monday, April 13, 2015

ಕ್ಷಣವೆರಡಕೆರಡುಗತಿ ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲಿ (759)

ಕ್ಷಣವೆರಡಕೆರಡುಗತಿ ಕಾಲಪ್ರವಾಹದಲಿ |
ಕಣವೆರಡರಂದವೆರಡುಸಬು ರಾಶಿಯಲಿ ||
ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೇರೆ ನರನಿಂದ ನರ ಬೇರೆ |
ಅನುರೂಪಿದಶೆ ಬಾಹ್ಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೫೯)

(ಕ್ಷಣ+ಎರಡಕೆ+ಎರಡುಗತಿ)(ಕಣ+ಎರಡರ+ಅಂದ+ಎರಡು+ಉಸಬು)

ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮರಳಿನ (ಉಸಬು) ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಣವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹವಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ದಿನದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೊರ(ಬಾಹ್ಯ)ನೋಟದ ಸ್ಥಿತಿ(ದಶೆ)ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊರ(ಬಾಹ್ಯ)ನೋಟದ ಸ್ಥಿತಿ(ದಶೆ)ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಅನುರೂಪ).
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Different are the paths of any two moments in the tide of time,
Different is the beauty of any two particles in a heap of sand
Day and day are different, man and man are different
Similarity is only an outward appearance – Marula Muniya (759)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment