Thursday, April 30, 2015

ಹಗೆ ಬೇರೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಕೆಳೆ ಬೇರೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ (768)

ಹಗೆ ಬೇರೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಕೆಳೆ ಬೇರೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ||
ಸೊಗವೊ ದುಗಡವೊ ನಿನಗೆ ನೀಂ ಮಾಡಿದಂತೆ ||
ಬಿಗಿ ಮನಸಿನಲೆತವಂ ಬಿಗಿಯಿಂದ್ರಿಯಂಗಳಂ |
ಜಗಕೆ ನೀನೊಡನಾಡಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೬೮)

(ಮನಸಿನ+ಅಲೆತವಂ)(ಬಿಗಿ+ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಂ)(ನೀನ್+ಒಡನಾಡಿ)

ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ವೈರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸ್ನೇಹಿತ(ಕೆಳೆ)ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳು ನೀನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ ಅಲೆಯುವುದನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟಿಕೊ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರು. ಆವಾಗ ನೀನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

You have no other friend and no other foe
Your happiness or sorrow is your own creation
Restrain your straying mind and flying senses,
You are then a faithful companion to the world – Marula Muniya (768)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat) #dvg,#kagga

No comments:

Post a Comment