Wednesday, April 15, 2015

ದೃಷ್ಟಿ ವಿಸ್ತೃತಮಾಗಿ ದಿಕ್ತಟಂಗಳ ಹಾಯ್ದು (761)

ದೃಷ್ಟಿ ವಿಸ್ತೃತಮಾಗಿ ದಿಕ್ತಟಂಗಳ ಹಾಯ್ದು |
ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವನಾತ್ಮಭಾವವಾವರಿಸೆ ||
ಇಷ್ಟವೇಂ ಕಷ್ಟವೇನಾ ಮಹೈಕ್ಯಜ್ಞಂಗೆ |
ತುಷ್ಟನವನೇಗಳುಂ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೬೧)

(ವಿಸ್ತೃತಂ+ಆಗಿ)(ದಿಕ್+ತಟಂಗಳ)(ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವನ್+ಆತ್ಮಭಾವ+ಆವರಿಸೆ)(ಇಷ್ಟ+ಏಂ)(ಕಷ್ಟ+ಏನ್+ಆ)(ಮಹ+ಐಕ್ಯಜ್ಞಂಗೆ)(ತುಷ್ಟನ್+ಅವನ್+ಏಗಳುಂ)

ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ನೋಟವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು (ವಿಸ್ತೃತ), ದಿಗಂತ(ದಿಕ್ತಟ)ವನ್ನು ದಾಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಆತ್ಮಭಾವನೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸರ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದವನಿಗೆ (ಐಕ್ಯಜ್ಞ) ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ? ಅವನು ಸದಾ (ಏಗಳುಂ) ಸಂತೃಪ್ತ(ತುಷ್ಟ)ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

When one’s vision expands and crosses the horizons
When his self sentiments fills and pervades the whole universe
The great unifier, the all embracing self rises above all joys and sorrows
Ever content is he – Marula Muniya (761)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment