Friday, April 17, 2015

ದೇವರೆನುವೊಂದು ಬೇರಿರ‍್ದೊಡೇನಿರದೊಡೇನ್ (762)

ದೇವರೆನುವೊಂದು ಬೇರಿರ‍್ದೊಡೇನಿರದೊಡೇನ್? |
ಜೀವನವೆ ದೈವಮಹಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ತೆ? ||
ತೀವಿ ಸೌಂದರ್ಯಗಾಂಭೀರ್ಯಂಗಳಿಂ ಬಾಳಿ |
ದೇವ ಸಮನೆನಿಸು ನೀಂ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೬೨)

(ದೇವರ್+ಎನುವ+ಒಂದು)(ಬೇರೆ+ಇರ‍್ದೊಡೇನ್+ಇರದೊಡೆ+ಏನ್)(ಸಾಕ್ಷಿ+ಅಲ್ತೆ)

ದೇವರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ. ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನವೇ ಅವನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪುರಾವೆ ಅಲ್ಲವೇನು? ಸೊಗಸು ಮತ್ತು ಘನತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದೆನ್ನಿಕೊ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

What if an entity called God exists or not?
Is not this life a living proof of God’s greatness?
Live a full life with great grace and grandeur
And grow high to the stature of God – Marula Muniya (762)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment