Tuesday, April 21, 2015

ಜೀವ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದೈಶ್ವರ್ಯವದ ಗೌರವಿಸು (764)

ಜೀವ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದೈಶ್ವರ್ಯವದ ಗೌರವಿಸು |
ಜೀವದಶೆಯುಚ್ಚ ನೀಚಗಳ ನೀನರಿತು ||
ಜೀವಿತೋದ್ಧೃತಿಯನಾದನಿತಾಗಿಸೆಲ್ಲರ‍್ಗೆ |
ಜೀವಸಾಹ್ಯವೆ ಧರ್ಮ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೬೪)

(ಬ್ರಹ್ಮದ+ಐಶ್ವರ್ಯ+ಆದ)(ನೀನ್+ಅರಿತು)(ಜೀವಿತ+ಉದ್ಧೃತಿಯನ್+ಆದನಿತು+ಆಗಿಸು+ಎಲ್ಲರ‍್ಗೆ)

ಜೀವವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ಆದರಿಸು ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡು. ಜೀವದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಕೀಳುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಸರ್ವರ ಜೀವಿತದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಸಹಾಯ (ಸಾಹ್ಯ) ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷಣ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Soul is the wealth of Brahma and you should respect it,
Understanding the rise and fall of the soul,
Help all as much as you can to elevate their souls to excellence,
Helping other beings itself is dharma – Marula Muniya (764)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat) #dvg,#kagga

No comments:

Post a Comment