Wednesday, August 6, 2014

ಹಾಸ್ಯ ರಸಿಕನೊ ದೇವನದರಿಂದಲಿಂತವನ (645)

ಹಾಸ್ಯ ರಸಿಕನೊ ದೇವನದರಿಂದಲಿಂತವನ |
ವಿಶ್ವಮಾಗಿಹುದವನ ಕೃತಿಯಕಟವಿಕಟಂ ||
ಶಾಶ್ವತವದೇಕಿಂತಶಾಶ್ವತದ ರೂಪಿಂ ರ- |
ಹಸ್ಯದೊಳ್ ಮರೆಯದಿರು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ ||

(ದೇವನ್+ಅದರಿಂದಲಿ+ಇಂತು+ಅವನ)(ವಿಶ್ವಂ+ಆಗಿ+ಇಹುದು+ಅವನ)(ಕೃತಿ+ಅಕಟ+ವಿಕಟಂ)(ಶಾಶ್ವತವು+ಅದು+ಏಕೆ+ಇಂತು+ಅಶಾಶ್ವತದ)

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಣಕ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಸಾಸ್ವಾದವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಶ್ವವು ಈ ರೀತಿ ಅಸಂಬದ್ಧತೆ (ಅಕಟವಿಕಟ)ಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರದಿರುವ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರೂಪ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯವು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

God delights in fun and frolie and therefore,
His world is so grotesque and bizarre
But why is the Eternal this secretly playing
Assuming evanescent forms? – Marula Muniya (645)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment