Thursday, August 28, 2014

ಎನ್ನ ಹಣವೆನ್ನ ಹೆಸರೆನ್ನ ಮನೆಯೆನ್ನ ಜನ (656)

ಎನ್ನ ಹಣವೆನ್ನ ಹೆಸರೆನ್ನ ಮನೆಯೆನ್ನ ಜನ - |
ವೆನ್ನುತ್ತಲನ್ಯರದು ಬೇರಿಹುದೆನುತ್ತೆ ||
ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸಿಬ್ಭಾಗ ಲೋಕವನು ಮಾಡುವುದು |
ಪುಣ್ಯಪದವಲ್ಲವದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೫೬)

(ಜನ+ಎನ್ನುತ್ತಲ್+ಅನ್ಯರ್+ಅದು)(ಬೇರೆ+ಇಹುದು+ಎನುತ್ತೆ)(ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸಿ+ಇಬ್ಭಾಗ)(ಪುಣ್ಯಪದ+ಅಲ್ಲ+ಅದು)

ಇದು ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದುದೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆಯವರೆಂದು, ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಿನ್ನಗೊಳಿಸುವುದು ಪುಣ್ಯಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Saying ‘My money, my name, my house and my people’
You exclude others and distance them away,
Thus you divide the whole world into two,
This is not righteous – Marula Muniya (656)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment