Thursday, August 7, 2014

ಪ್ರಾರಭ್ದಕರ್ಮವೆಂದಾತ್ಮಘಾತನೆ ಬೇಡ (646)

ಪ್ರಾರಭ್ದಕರ್ಮವೆಂದಾತ್ಮಘಾತನೆ ಬೇಡ |
ಪ್ರಾರಭ್ದ ಕಥೆಯಿರ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಗತಿನೋಡು ||
ಪೌರುಷಂ ನಿತ್ಯನವ ಸತ್ಯನವ ಚೈತನ್ಯ |
ಮೀರು ಪ್ರಾರಭ್ದವನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೪೬)

(ಪ್ರಾರಭ್ದಕರ್ಮ+ಎಂದು+ಆತ್ಮಘಾತನೆ)

ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳೆಂದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವುಗಳ ಕಥೆಯು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸ, ಹೊಸ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀಯೆ. ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Inflict on injury on self, blaming the effect of past karma,
Leave the past karma to its lot and see the conditions around.
Human endeavour is an energy that is ever new and ever true
Flaunt it and rise above the past karma – Marula Muniya (646)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment