Thursday, August 21, 2014

ಪೌರುಷಪರೀಕ್ಷೆ ನಿತ್ಯದ ಕೃತ್ಯ ದೈವಕ್ಕೆ (651)

ಪೌರುಷಪರೀಕ್ಷೆ ನಿತ್ಯದ ಕೃತ್ಯ ದೈವಕ್ಕೆ- |
ದಾರನುಮದೆಂದುಮದು ಶೋಧಿಸದೆ ಬಿಡದು ||
ದಾರುಣದಿನೋ ವಾರುಣಿಯಿನೋ ಎಂತೊ ಅದು |
ಧೀರತೆಯ ಪರಿಕಿಪುದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೫೧)

(ದೈವಕ್ಕೆ+ಅದು+ಆರನುಂ+ಅದು+ಎಂದುಂ+ಅದು)

ಮನುಷ್ಯನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೊಳಪಡಿಸುವುದು ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸದೆ ಬಿಡದು. ಕ್ರೌರ್ಯ(ದಾರುಣ)ದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೋ(ವಾರುಣಿ) ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಅದು ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Testing human valour is a daily routine to Fate
He would never exempt anyone but would always test every one,
Torturing or intoxicating or somehow,
He would never rest till He tests human valour – Marula Muniya (651)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment