Monday, December 17, 2012

ನಾನು ನೀನಾದಂದು ನೀನೆಲ್ಲರಾದಂದು (332)

ನಾನು ನೀನಾದಂದು ನೀನೆಲ್ಲರಾದಂದು |
ಲೀನನೆಲ್ಲರೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತಂದು ||
ಏನೊಂದುಮೆನ್ನ ಹೊರಗೆನ್ನ ಕಣ್ಗಿರದಂದು |
ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೩೨)

(ನೀನ್+ಆದಂದು)(ನೀನ್+ಎಲ್ಲರ್+ಆದಂದು)(ಲೀನನ್+ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ+ಆಗಿ)(ಏನೊಂದುಂ+ಎನ್ನ)(ಹೊರಗೆ+ಎನ್ನ)(ಕಣ್ಗೆ+ಇರದಂದು)(ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಲೊ)

’ನಾನು’ ನೀನಾದ ದಿನ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ದಿನ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಸೇರಿಹೋಗಿ ’ನಾನು’ ಎನ್ನುವುದು ಅಳಿದ ದಿನ, "ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣಿಸದು" ಎಂಬ ಅನುಭವ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವು ದೊರಕುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

When I become you and you become all
When the ‘I’ in me dies by becoming one with all
When nothing appears alien to my eyes
The knowledge is complete – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment