Friday, December 21, 2012

ದಾರದುಂಡೆಯೊ ಲೋಕ ನೂರುಮಾರೆಳೆಯೊಂದೆ (336)

ದಾರದುಂಡೆಯೊ ಲೋಕ ನೂರುಮಾರೆಳೆಯೊಂದೆ |
ನೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಿಕ್ಕದರೊಳ್ ||
ಹಾರದಂತದಖಂಡ ಮೊದಲು ಕೊನೆಗಳನಲ್ಲಿ |
ಬೇರೆ ತೋರುವುದೆಂತೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೩೬)
(ದಾರದ+ಉಂಡೆಯೊ)(ನೂರುಮಾರ್+ಎಳೆ+ಒಂದೆ)(ಸಿಕ್ಕು+ಅದರೊಳ್)(ಹಾರದಂತೆ+ಅದು+ಅಖಂಡ)(ಕೊನೆಗಳನ್+ಅಲ್ಲಿ)(ತೋರುವುದು+ಎಂತೊ)

ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ದಾರದ ಉಂಡೆಯಂತಿದೆ. ಒಂದು ನೂರು ಮಾರುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದರೂ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದರ ನೂರಾರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗೋಜಲು(ಸಿಕ್ಕು)ಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹಾರದಂತೆ ಇಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಹೇಗೋ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

This world is a ball of thread, hundreds and hundreds of meter long
Hundreds of colors and hundreds of tangles
It is unbroken like a garland
How can it beginning and end be traced? – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment