Friday, December 28, 2012

ಬಳಿಗೆ ಬಾರೆನ್ನುವಳು ಕರೆ ಕರೆದು ಮುದ್ದಿಪಳು (339)

ಬಳಿಗೆ ಬಾರೆನ್ನುವಳು ಕರೆ ಕರೆದು ಮುದ್ದಿಪಳು |
ಫಲಪುಷ್ಪ ಮಣಿಕನಕವಿತ್ತು ನಲಿಸುವಳು ||
ನಲಿದು ನೀಂ ಮೈಮರೆಯೆ ಮರ್ಮದಲಿ ಚಿವುಟುವಳು |
ಛಲಗಾತಿಯೊ ಪ್ರಕೃತಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೩೯)

(ಬಾ+ಎನ್ನುವಳು)(ಮಣಿಕನಕ+ಇತ್ತು)

ನಿನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಕರೆದು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ರತ್ನ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನೀನು ಹಿಗ್ಗಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಮೈಮರೆತರೆ, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಿಗುಟುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಬಹಳ ಹಟಮಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹುಷಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

“Come near me” she incites you and showers kisses on you,
She presents you with flowers, fruits, gems and gold and amuses you,
When you forget yourself in the amusement, she pinches your vital parts,
Very obstinate is Nature – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment