Wednesday, December 19, 2012

ನಿರಪೇಕ್ಷೆ ನಿರುಪೇಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮದ ರೀತಿ (334)

ನಿರಪೇಕ್ಷೆ ನಿರುಪೇಕ್ಷೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮದ ರೀತಿ |
ಬೆರಲದಿರದಾ ಕಣ್ಣುದಾಸೀನಮಿರದು ||
ಕಿರಿದವಳಿಗೊಂದಿರದು ಪರಿಪೂರ್ಣವೊಂದಿರದು |
ಪರಿವರ್ತ್ಯಮೆಲ್ಲಮುಂ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೩೪)

(ನಿಃ+ಅಪೇಕ್ಷೆ)(ನಿಃ+ಉಪೇಕ್ಷೆ)(ಬೆರಲ್+ಅದಿರದು+ಆ)(ಕಣ್ಣ್+ಉದಾಸೀನಂ+ಇರದು)(ಕಿರಿದು+ಅವಳಿಗೆ+ಒಂದು+ಇರದು)(ಪರಿಪೂರ್ಣವೊಂದು+ಇರದು)(ಪರಿವರ್ತ್ಯಂ+ಎಲ್ಲಮುಂ)

ಸೃಷ್ಟಿದೇವಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಯಕೆ(ಅಪೇಕ್ಷೆ)ಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ (ಉಪೇಕ್ಷೆ) ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಬೆರಳುಗಳು ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಚಿಕ್ಕದೆಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೆ ನಿರತಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Desirelessness and absence of disregard are the ways of Nature’s work.
She won’t lift her finger but she would be ever vigilant,
She considers nothing as small and nothing as perfect
Everything is ever changeable – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment