Friday, July 5, 2013

ಅಷ್ಟವಕ್ರಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಂಗಿರ‍್ದವೊಲೆ ದೇಹ (458)

ಅಷ್ಟವಕ್ರಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಂಗಿರ‍್ದವೊಲೆ ದೇಹ |
ಸೊಟ್ಟುತನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯವಿರ‍್ವರಿಗಂ ||
ದೃಷ್ಟಿಸಿದರೇಂ ಗೋಪಿಯರ್ ಮುನಿಯ ಲೋಕದಲಿ |
ವ್ಯಷ್ಟಿಗುಣದಿನೆ ಗಣನೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೫೮)

(ಕೃಷ್ಣಂಗೆ+ಇರ‍್ದ+ವೊಲೆ)(ಬಿಟ್ಟು+ಎಲ್ಲ)(ಸಾಮ್ಯ+ಇರ‍್ವರಿಗಂ)

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನೆಂಬ ಡೊಂಕು ಡೊಂಕಾದ ಆವಯವಗಳಿಂದ ಋಷಿಗೂ ಸಹ, ಸುಂದರ ರೂಪವುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದ್ದ ಆವಯವಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಇವನ ಆವಯವಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟೆ. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಂದರ ಮನೋಹರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಿಡಿ (ವ್ಯಷ್ಟಿ) ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಯಾವಗಾಲೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Sage Ashtavakra and Shri Krishna had similar physical frames
Except the bodily distortions of Ashtavakra, other features were similar
But did the Gopi damsels glance at him even once?
An individual counts only on the basic of his own merits – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment