Wednesday, July 31, 2013

ಮಾಯೆ ಮಾಯೆಯಿದೆಂದು ಹಳಿದೊಡಾಗುವುದೇನು (476)

ಮಾಯೆ ಮಾಯೆಯಿದೆಂದು ಹಳಿದೊಡಾಗುವುದೇನು ? |
ಕಾಯವಿರುವನಕ ಸಂಸಾರಬಿಡದಿಹುದು ||
ಲಾಯದೊಳಗಿರುವಂದು ಬಯಲ ಮರೆಯದ ಕುದುರೆ- |
ಗಾಯಾಸ ಭಯ ಹಗುರ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೭೬)

(ಮಾಯೆಯು+ಇದು+ಎಂದು)(ಹಳಿದೊಡೆ+ಆಗುವುದು+ಏನು)(ಕಾಯ+ಇರುವನಕ)(ಸಂಸಾರಬಿಡದೆ+ಇಹುದು)(ಲಾಯದೊಳಗೆ+ಇರುವಂದು)(ಕುದುರೆಗೆ+ಆಯಾಸ)

ನಾನಿರುವುದು ಈ ಮಾಯಾಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸತ್ಯ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದುದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು ನಿಂದಿಸಿದರೇನು ಉಪಯೋಗ? ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವತನಕ ಸಂಸಾರ ನಮಗೆ ಅಂಟಿದ್ದೇ. ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅದರ ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ತಾನು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

There is no gain if you decry the world as Maya
The worldly bonds will never let you go as long as your body lasts,
Less intense will be the fear of weariness to the horse in the stable
If it continues to remember the open plains – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment