Monday, July 15, 2013

ಆಯವರಿವವರಾರು ಸೃಷ್ಟಿಯುಡುಗೆಯನಳೆದು?

ಆಯವರಿವವರಾರು ಸೃಷ್ಟಿಯುಡುಗೆಯನಳೆದು ? |
ಮೇಯವಾಯ್ತೇನಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ದುಕುಲಂ ? ||
ಒಯ್ಯರದ ಸೆರಗನೊಂದೊಂದನೊಂದೊಂದು ಚಣ |
ಮಾಯೆ ಬೀಸುತ್ತಿಹಳೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೬೪)

(ಆಯ+ಅರಿವವರ್+ಆರು)(ಸೃಷ್ಟಿ+ಉಡುಗೆಯನ್+ಅಳೆದು)(ಮೇಯ+ಆಯ್ತೇನ್+ಅಂದು)(ಸೆರಗನ್+ಒಂದೊಂದನ್+ಒಂದೊಂದು)(ಬೀಸುತ್ತ+ಇಹಳೊ)

ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತ್ರದ ವಿಸ್ತಾರ(ಆಯ)ವನ್ನು ಯಾರು ತಾನೆ ಅಳೆದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಕೌರವರ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ದುಕೂಲ(ದುಕುಲಂ)ವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ದುಃಶ್ಯಾಸನನಿಂದ ಆಯ್ತೇನು? ಬಿನ್ನಾಣ(ಒಯ್ಯಾರ)ದ ಒಂದೊಂದು ಸೆರಗನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮಾಯೆಯು ಬೀಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Who can measure Nature’s garments and know Her shape and size?
Could any one measure the sari of Draupadi on that day of yore?
The loose end of Her sari, Maya waves every moment
With a new grace – Marula Muniya (464)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment