Wednesday, July 17, 2013

ಮೈಯ ಕೊಬ್ಬಿಸಿ ಬೆಳಸಿ ಬಳಿಕೊಂದು ದಿನ ಕುರಿಯ (466)

ಮೈಯ ಕೊಬ್ಬಿಸಿ ಬೆಳಸಿ ಬಳಿಕೊಂದು ದಿನ ಕುರಿಯ |
ಆಯದಿಂ ತಲೆಕಡಿದು ಮಾರ‍್ವ ಕಟುಕನವೋಲ್ ||
ಮಾಯೆ ನಿನ್ನನು ಸಲಹಿ ನಲವಿಟ್ಟದೊಂದು ದಿನ |
ಹೇಯಕೆಳೆವಳು ನಿನ್ನ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೬೬)

(ಬಳಿಕ+ಒಂದು)(ನಲವು+ಇಟ್ಟು+ಅದು+ಒಂದು)(ಹೇಯಕೆ+ಎಳೆವಳು)

ಕುರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೈಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಲಾಭ(ಆಯ)ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರುವ ಕಟುಕನಂತೆ, ಮಾಯೆಯೂ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನ ಕೆಟ್ಟ(ಹೇಯ)ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The butcher looks after the sheep well and sees that it grows fat and fleshy
When it is fully grown, he nicely beheads it and sells the meat
Similarly Maya lovingly nourishes and looks after you
But one day, she suddenly pushes you into the ditch of degradation – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment