Friday, July 26, 2013

ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿ ರಾಜಭಟ ಭಯದಿಂದ (473)

ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದಿ ರಾಜಭಟ ಭಯದಿಂದ - |
ಲಾರಾಮದೂಳಿಗದಿ ದುಡಿವಂತೆ ಲೋಗರ್ ||
ಚಾರರಪ್ಪರ್ ಜಗದ್ವನದಿ ಮಾಯಾವಶದೆ |
ಧೀರರ್ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೭೩)

(ಭಯದಿಂದಲ್+ಆರಾಮದ+ಊಳಿಗದಿ)(ಚಾರರ್+ಅಪ್ಪರ್)

ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ರಾಜಭಟರ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ತೋಟ(ಆರಾಮ)ದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ಹತೋಟಿಗೊಳಗಾಗಿ ಸೇವಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಧೀರರಾದರೋ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

A prisoner labours in the garden fearing the royal guards
Men likewise labour like slaves in the world-garden
Under the magical influence of Maya, but only the
Self-realized brave work according to their free will- Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment