Monday, July 8, 2013

ನೂಲೆಳೆಯ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನಲ್‍ಶಾಲೆ (459)

ನೂಲೆಳೆಯ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನಲ್‍ಶಾಲೆ |
ಶಾಲೆಯೇನಾದೀತು ನೂಲ ನೀಂ ಪರಿಯೆ ||
ಬಾಳೊಂದದೇನು ನಾಡೇಳ್ಗೆಗೆಂದೆನ್ನದಿರು |
ಆಳು ಚೆನ್ನಿರೆ ಬಾಳು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೫೯)

(ನೂಲ್+ಎಳೆಯ)(ಶಾಲೆ+ಏನು+ಆದೀತು)(ಬಾಳ್+ಒಂದು+ಅದು+ಏನು)(ನಾಡ+ಏಳಿಗೆಗೆ+ಎಂದು+ಎನ್ನದೆ+ಇರು)(ಚೆನ್ನ+ಇರೆ)

ಉದ್ದುದ್ದು(ಹಾಸು) ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ(ಹೊಕ್ಕು) ದಾರಗಳ (ನೂಲ್) ತಂತು(ಎಳೆ)ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀರೆ(ಶಾಲೆ)ಯು ನೇಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ದಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಿತ್ತು, ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೀರೆಯ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆನ್ನಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

A fine shawl from the yarn woven in warps and wefts
There will be no shawl if you tear off the yarn
Don’t think that an individual is not needed for the good of a country
A country can be good and great only if every subject is so – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment