Monday, July 22, 2013

ಬಾಯನೂರಿಸಲಿಹುದು ಕರುಳ ತಣಿಸಲಿಕಿರದು (469)

ಬಾಯನೂರಿಸಲಿಹುದು ಕರುಳ ತಣಿಸಲಿಕಿರದು |
ಪಾಯಸದ ರುಚಿ ಜಗದ ಪಾಕಪಾತ್ರೆಯಲಿ ||
ಕೈಯನೆಳೆದಪ್ಪಿ ಕಾಲಿಂ ಸಗಣಿಯೊತ್ತಿಪುದು |
ಮಾಯೆಯ ವಿಲಾಸವೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೬೯)

(ಬಾಯನ್+ಊರಿಸಲ್+ಇಹುದು)(ತಣಿಸಲಿಕೆ+ಇರದು)(ಕೈಯನ್+ಎಳೆದು+ಅಪ್ಪಿ)(ಸಗಣಿ+ಒತ್ತಿಪುದು)

ರುಇಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸದಿರುವ, ಪಾಯಸದ ಸವಿ, (ಪಾಕ) ಜಗತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಯೆಯ ಕ್ರೀಡೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The sweet pudding prepared in the cooking vessel of the world
Is just sufficient to make your mouth water, but quite insufficient to fill your stomach
Maya in her play, pulls your hand and embraces you
But makes you stamp on the stinking cow dung – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment