Thursday, November 22, 2012

ಏಕಾಕಿಯಿರ‍್ದು ಸಾಕಾಲ್ಯಕಾರ‍್ಜಿಸು ಬಲವ (297)

ಏಕಾಕಿಯಿರ‍್ದು ಸಾಕಾಲ್ಯಕಾರ‍್ಜಿಸು ಬಲವ |
ಸಾಕಲ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದೇಕತೆಗೆ ಬಲವ ||
ಕಾಕಾಕ್ಷಿಯುಗದೇಕಗೋದಲವೊಲಿರೆ ಜಯವು |
ಲೋಕ ನಿರ್ಲೋಕಗಳ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೨೯೭)

ಕಾಗೆಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೂ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದು ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾಗೆ ಎಡಬಲಗಳಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಎಡಬಲಗಳಿಗೆ ಸರಿದಾಡುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಕಾಕ್ಷಿಗೋಳಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ (ಸಾಕಲ್ಯ) ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ಎಲ್ಲ ತೆರನಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುವ (ಸಾಕಲ್ಯ) ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು. ಕಾಗೆಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ದೊರಕುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Living alone in solitude, gain strength to live with all in the world
Living with all in the world earn strength to live alone
When you can be like a uniglobal dual eyes of the crow
You can win over the entire universe – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment