Thursday, November 22, 2012

ಸೃಷ್ಟಿಚಿತ್ರದ ನಡುವೆ ನರನದೊಂದುಪಸೃಷ್ಟಿ (308)

ಸೃಷ್ಟಿಚಿತ್ರದ ನಡುವೆ ನರನದೊಂದುಪಸೃಷ್ಟಿ |
ಚೇಷ್ಟಿಪ್ಪುದವನ ಕೈ ಪ್ರಕೃತಿಕೃತಿಗಳಲಿ ||
ಸೊಟ್ಟಗಿರೆ ನೆಟ್ಟಗಿಸಿ ನೆಟ್ಟಗಿರೆ ಸೊಟ್ಟಿಪುದು |
ಪುಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮನೊ ನರನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೦೮)

(ನರನದೊಂದು+ಉಪಸೃಷ್ಟಿ)(ಚೇಷ್ಟಿಪ್ಪುದು+ಅವನ)

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯನದೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಚನೆ. ನಿಸರ್ಗದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನೂ ಸಹ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೆಟ್ಟಗಾಗಿಸಿ. ನೆಟ್ಟಗಿರುವುದನ್ನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Amidst the gargantuan picture of creation, man’s is a secondary creation
Human hands meddle in the works of Nature
He straightens the curved and bends the straight
Man has become a mini Brahma – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment