Friday, November 23, 2012

ಗೈದ ಪಾಪದ ನೆನಪಿನಿರಿತವಾತ್ಮಕೆ ಮದ್ದು (317)

ಗೈದ ಪಾಪದ ನೆನಪಿನಿರಿತವಾತ್ಮಕೆ ಮದ್ದು |
ಆದೊಡೆಳುವೇಂ ಪಾಲೆ ಜೀವ ಪೋಷಣೆಗೆ? ||
ರೋದನೆಯನುಳಿದಾತ್ಮಶೋಧನೆಯನಾಗಿಪುದು |
ಸಾಧು ನಿಷ್ಕ್ರುತಿಮಾರ್ಗ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೧೭)

(ನೆನಪಿನ+ಇರಿತ+ಆತ್ಮಕೆ)(ಆದೊಡು+ಅಳುವೇಂ)(ರೋದನೆಯಂ+ಉಳಿದ+ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯನ್+ಆಗಿಪುದು) 

ಮಾಡಿದ ಹೀನಕಾರ್ಯಗಳ ಚುಚ್ಚುವ ನೆನಪು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಔಷದಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಳುವುದು ಜೀವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಹಾಲಿನಂತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಅಳುವನ್ನು (ರೋದನೆಯನ್) ತೊರೆದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಮಾಡುವಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ (ಸಾಧು) ಪರಿಹಾರದ (ನಿಷ್ಕ್ರುತಿ) ದಾರಿ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The stabbing memories of the past sins are medicines to the sick soul
But can sorrow offer nourishment to life like milk?
In doing soul-searching and giving up all wailing
Lies the proper remedial course – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment