Monday, November 26, 2012

ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ನಿನ್ನ ಕುರುಡಾಗಿಪ್ಪುದರಗಳಿಗೆ (318)

ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ನಿನ್ನ ಕುರುಡಾಗಿಪ್ಪುದರಗಳಿಗೆ |
ಕರ್ಮಪಟಲವುಮಂತು ಸುಳಿದು ಪಾರುವುದು ||
ನಿರ್ಮಲಂ ಗಗನಮಪ್ಪಂದು ತೂಂಕಡಿಸದಿರು |
ಪೆರ‍್ಮೆಯದು ಪುರುಷತೆಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೧೮)

(ಕುರುಡು+ಆಗಿಪ್ಪುದು+ಅರಗಳಿಗೆ)(ಕರ್ಮಪಟಲವುಂ+ಅಂತು)(ಗಗನಂ+ಅಪ್ಪಂದು)(ತೂಂಕಡಿಸದೆ+ಇರು)(ಪೆರ‍್ಮೆ+ಅದು)
ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು (ಕಾರ್ಮುಗಿಲು) ಒಂದು ಅರ್ಧಗಳಿಗೆಯಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿಸಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮದ ಪೊರೆ(ಪಟಲ)ಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಳಿದು ಹಾರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ ಆಕಾಶವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ತೂಕಡಿಸಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ಹಿರದ(ಪೆರ‍್ಮೆ)ನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಮಯ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Dark clouds may blind your vision for a short time
The veil of Karma likewise may hover for sometime and disappear
But do not doze when the sky become cloudless
This would add to the greatness of man – Marula Muniya || (318)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment