Thursday, November 22, 2012

ಭಾವದ ವಿಕಾರಂಗಳಳಿದ ಜೀವವೆ ದೈವ (311)

ಭಾವದ ವಿಕಾರಂಗಳಳಿದ ಜೀವವೆ ದೈವ |
ಭಾವವೇಂ ದೈವದೊಂದುಚ್ಛಸನ ಹಸನ ||
ಜೀವಿತಂ ದ್ವಂದ್ವ ದೈವತ್ವದೊಳದ್ವಂದ್ವ |
ಜೀವರೂಪಿಯೊ ದೈವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೧೧)

(ವಿಕಾರಂಗಳ್+ಅಳಿದ)(ದೈವದ+ಒಂದು+ಉಚ್ಛಸನ)(ದೈವತ್ವದೊಳು+ಅದ್ವಂದ್ವ)

ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಜೀವವೇ ದೈವ. ಭಾವನೆಗಳು ದೈವದ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಶ್ವಾಸ(ಉಚ್ಛಸನ) ಮತ್ತು ನಗು(ಹಸನ)ಗಳಿಷ್ಟೆ. ಜೀವನವೆನ್ನುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿರುದ್ಧ ಗತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೋಡಿಗಳು (ದ್ವಂದ್ವ). ಆದರೆ ದೈವತ್ವದೊಳಗಿರುವುದು ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ಏಕತೆ(ಅದ್ವಂದ್ವ). ದೈವವು ಜೀವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The soul, freed from all distorted emotions is God
Human emotions are nothing but the breaths and smiles of God
Human life is replete with dualities but God is nondual
God is in the form of self – Marula Muniya (311)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment