Thursday, November 22, 2012

ಅಪರಿಪಕ್ವದ ರಚನೆ ಜಗವಿದು ವಿಧಾತನದು (309)

ಅಪರಿಪಕ್ವದ ರಚನೆ ಜಗವಿದು ವಿಧಾತನದು |
ನಿಪುಣ ನಾನಿದನು ಪಕ್ವಿಪೆನೆಂದು ಮನುಜಂ ||
ಚಪಲದಿಂ ಪೆಣಗಾಡಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿಪನು |
ಉಪವಿಧಾತನೊ ನರನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೦೯)

(ಪಕ್ವಿಪೆನ್+ಎಂದು)(ವಿಪರೀತ+ಆಗಿಪನು)

ಬ್ರಹ್ಮ(ವಿಧಾತ)ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳ ಚತುರನಾದದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಹೆಣಗಾಡಿ(ಪೆಣಗಾಡಿ) ಅದನ್ನು ತಿರುವು ಮುರುವು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರಿ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

This universe of the Creator is an imperfect work
I would make it perfect so thinks the wayward man
With all this fickleness he struggles and makes all things topsy turvy
He acts like a subcreator – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment