Thursday, November 22, 2012

ಶಿರವ ಬಾಗದೆ ನಿಂದು ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಬಡಿವಂದು (314)

ಶಿರವ ಬಾಗದೆ ನಿಂದು ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಬಡಿವಂದು |
ಸರಸಿಯಾಗಿಯೆ ಜಗದ್ವಂದ್ವಗಳ ಹಾಯ್ದು ||
ಪುರುಷಪದದಿಂದೆ ನೀನಧಿಪುರುಷ ಪದಕೇರು |
ಗುರಿಯದುವೆ ಜಾಣಂಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೧೪)

ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಧಿಯು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸದೆ ನಿಂತು, ರಸಿಕನಾಗಿಯೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಪುರುಷನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ (ಅಧಿಪುರುಷ)ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗು. ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನಿಗೇ ಇದೇ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರಬೇಕು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ -ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Standing erect with your head held high when Fate whacks you
Cross the pairs of opposites with unfailing cheerfulness
Rise from the human state to the Superhuman plane
This itself is the goal for the wise – Marula Muniya (314)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment