Thursday, November 22, 2012

ತನಯ ಮಡದಿಯರಿಂಗೆ ಪರಮಗತಿ ತಾನೆಂದು (303)

ತನಯ ಮಡದಿಯರಿಂಗೆ ಪರಮಗತಿ ತಾನೆಂದು |
ಧನಕನಕ ದಾಯನಿಧಿ ದೈವ ಸಮವೆಂದು ||
ಋಣಜಾಲವನು ಬೆಳಸಿ ವಿಪರೀತಗೆಯ್ವಂಗೆ |
ಮನೆಯೆ ಸೆರೆಮನೆಯಹುದೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೦೩)

(ತಾನ್+ಎಂದು)(ಸಮ+ಎಂದು)(ಸೆರೆಮನೆ+ಅಹುದೊ)

ತನ್ನ ಸತಿ ಮತ್ತು ಸುತರಿಗೆ ತಾನೇ ದಿಕ್ಕೆಂದು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೊನ್ನು, ಆಸ್ತಿ (ದಾಯ) ಮತ್ತು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದೆನ್ನುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಋಣದ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವವನಿಗೆ, ತನ್ನ ಗೃಹವೇ ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿ, ಅವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

To one who thinks that he alone is the sole protector of his wife and children
And to one who worships, money, gold and property as though they are semi-god
And strengthen the bonds of Karma committing excesses
His own house becomes his prison – Marula Muniya (303)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment