Thursday, November 22, 2012

ಪುರುಷಮತಿಯೊಳ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳ್ ಧರ್ಮಮೇಂ ? (310)

ಪುರುಷಮತಿಯೊಳ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳ್ ಧರ್ಮಮೇಂ ? |
ಸರಿಯೆ ಜೀವಿಗೆ ಜೀವನಂ ಜೀವಿಯಹುದು ? ||
ಪಿರಿದು ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಕೃತಿತಂತ್ರದಿಂದದರಿಂದೆ |
ಶಿರವೊ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನರನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೧೦)

(ಜೀವಿ+ಅಹುದು)(ಪ್ರಕೃತಿತಂತ್ರದಿಂದ+ಅದರಿಂದೆ)

ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜೀವನವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯಿಂದಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇನು? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಪಾಯ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಶಿಖರಪ್ರಾಯನಾಗಿರುವನು ಈ ಮನುಷ್ಯ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Dharma’s abode is human mind, is there dharma in Nature?
It is proper for an animal to live just like a living being
Dharma is far greater than the mechanism of Nature
Hence, man is the crown of creation – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment