Thursday, November 22, 2012

ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿಶುವಾದೊಡಂ ಪೂರುಷಂ ತನ್ನಾತ್ಮ (301)

ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿಶುವಾದೊಡಂ ಪೂರುಷಂ ತನ್ನಾತ್ಮ |
ಶಿಷ್ಟಿಯಿಂದವಳ ಮಾಯಾಪಟವ ಪರಿದು ||
ನಿಷ್ಠುರ ಜಗದ್ದ್ವಂದ್ವಗಳ ದಾಟಿ ಬಾಳ್ವುದೆ ವಿ - |
ಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಮವಂಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೦೧)

(ಶಿಶು+ಆದೊಡಂ)(ತನ್ನಾ+ಆತ್ಮ)(ಶಿಷ್ಟಿಯಿಂದ+ಅವಳ)(ಧರ್ಮಂ+ಅವಂಗೆ)

ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಗುವಾದರೂ ಸಹ, ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಯಾ ತೆರೆಯನ್ನು ಹರಿದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಠಿಣವಾದ ದ್ವೈತಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿ, ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Even though man is a child of nature
He should tear off the veil of Maya with self-culture and self-control
He should rise above the harsh dualities of the world and live in peace
This is his unique duty – Marula Muniya (301)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment